picture 1

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО ТРУДА

 

Геотермални и соларни умения – професионално  образование и обучение (GSS-VET)


picture 1Финансира се от програма Еразмус +.

GSS-VET се изпълнява от 16 партньора от: България, Германия, Гърция и Испания. Български партньори са: Технически университет – София, Камара на инсталаторите в България, Европейски институт по труда и София енержи център.

GSS-VET има за цел, да: разработи 2 иновативни учебни програми (за професионални нива:4 и 5 по Европейската квалификационна рамка) за инсталатори на геотермални и соларни енергийни системи; подготви и проведе обучение на горните специалисти; сертифицира обучението в съответствие с препоръките на Европейската кредитна система за Професионално образование и обучение - ПОО, стандарт ISO 17024 и националните изисквания.

 

За реализиране на обучението ще бъде създадена Виртуална платформа, на която ще се качат Ръководства и обучителни материали в дигитален вид, на  английски и на езиците на партньорите. GSS-VET се планира: да включи 2,500 специалисти на възраст над 16 години в иновативния курс на обучение, както и да  подготви 1 000 преподаватели в целеви обучителни курсове; да разработи Пътна карта за официалното признаване на курсовете до 2025; да създаде мрежа от институции, предлагащи ПОО с разработените от проекта обучителни програми.


 

Вече бяха проведени 2 работни  съвещания, както и Кръгла маса в България с Националната Агенция за професионлано обучение и образование.  Проучени бяха съществуващите обучителни програми в четирите партньорски страни, както и необходимите изисквания към уменията на инсталаторите на геотермални и соларни сиистеми.
За повече информация: www.gss-vet.eu